Σχετικά

Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της δημοκρατικής νομιμότητας μέσω της προώθησης των δυνατοτήτων και των πρωτοβουλιών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το PADIGE επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΠΠΠ), με στόχο να διευκολύνει τα αρχικά στάδια της προετοιμασίας των προτάσεων της ΠΠΠ μέσω της ανάπτυξης μιας πλατφόρμας που επιτρέπει στους νέους να μοιράζονται ιδέες και να έρχονται σε επαφή με συνομηλίκους που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες.  

  • Δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας στην οποία οι προτάσεις μπορούν να συνδιαγραφούν και να υλοποιηθούν.  
  • Δημιουργία ενός Οδηγού για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, ο οποίος θα περιέχει ένα μάθημα μικτής μάθησης, συνδυάζοντας ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση (μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων), το οποίο θα έχει ως στόχο την κατάρτιση των νέων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού στην προετοιμασία μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με θέμα την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, θα δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές, μεθόδους και συμβουλές σχετικά με το πώς οι Εργάτες Νεολαίας μπορούν να μεταφέρουν με επιτυχία αυτή τη γνώση στους νέους

Αποτελέσματα

Διαδικτυακή πλατφόρμα για τον συμμετοχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

Η πλατφόρμα θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας πρότασης ECI (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών) με θέμα την ισότητα των φύλων από νέους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω μιας μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού. Θα περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικό υλικό για την Ισότητα των Φύλων και ένα φόρουμ όπου όλοι οι χρήστες θα μπορούν να συζητούν διάφορες πτυχές του θέματος. 

Οδηγός για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης χωρίζεται σε 4 ενότητες που εστιάζουν στη μεθοδολογία συμμετοχικού σχεδιασμού, την ECI και την ισότητα των φύλων και τον τρόπο εφαρμογής τους. Θα συμπεριληφθεί επίσης μια ερευνητική έκθεση σχετικά με καλές πρακτικές στον συμμετοχικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό ECI, καθώς και ένα σεμινάριο για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας wiki.

Διάδοση

Ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο της ECI (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών) στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το έργο PADIGE θα επιτρέψει στους νέους να έχουν εύκολα πρόσβαση σε ένα μέσο άμεσης δημοκρατίας”.”

Δραστηριότητες

3 διακρατικές συναντήσεις

6 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις,

Ομάδα εστίασης των νέων χάρη στην οποία θα εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τη δομή της τελικής πλατφόρμας,

Ανάπτυξη προδιαγραφών λογισμικού και λειτουργικών απαιτήσεων,

Ανάπτυξη της πλατφόρμας,

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση περισσότερων νέων για συμμετοχή στην πλατφόρμα,

Ανάπτυξη μαθησιακών πόρων και οδηγιών διδασκαλίας,

R

2 πιλοτικά προγράμματα: ένα για την πλατφόρμα και ένα για τον οδηγό

w

Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων με εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας.

Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ως μέσο της ευρωπαϊκής άμεσης δημοκρατίας”,
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδεύσεων και εργαλείων για τον συμμετοχικό σχεδιασμό των ΕΚΠ με τη χρήση μιας καινοτόμου προσέγγισης, όπως η δημιουργία ενός προγράμματος μικτής μάθησης και η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας wiki,
  • Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία της ισότητας των φύλων,
  • Να παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινά σε νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, – Να έχει αντίκτυπο στη δημιουργία νομοθεσίας της ΕΕ, παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση βασισμένη στην έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού”.

Νέα

The partners met in Palermo for the third time

The partners met in Palermo for the third time

On the 5th and 6th of October the partners of the project PADIGE – Participatory Design of Initiatives on Gender Equality [2020-3-FR02-KA205-018465] – met in person for their 3rd Transnational Project Meeting in Palermo to discuss the implementation of the activities,...

Partner met in presence for the first time

Partner met in presence for the first time

On the 28th and 29th of June 2022 the Partner of PADIGE project – Participatory Design of Initiatives on Gender Equality (project number: 2020-3-FR02-KA205-018465) – met for the first time in presence. The project is financed by Erasmus+ programme and its main aim is...

The E-learning Guide for Youth Workers

The E-learning Guide for Youth Workers

On the 20th of June, the partnership of the Padige project [2020-3-FR02-KA205-018465] launched the Italian translation of the Guide for Youth Workers, which has already an English version. The main objective of PADIGE project is to increase democratic legitimacy in...

Εταίροι